Trafikpolicy på KLTK

Vi på KLTK ser säker transport av spelare och ledare som en självklarhet och har därför beslutat att upprätta en trafikpolicy där attityd, beteende, ansvar och kunskap är genomgående ledord. Policyn ska ses som ett levande dokument väl förankrat hos junior- och elitakademiens medlemmar.

 • Trafikpolicyn ska revideras och följas upp varje vår.
 • Trafikpolicyn skall finnas tillgänglig för alla via hemsidan samt på juniorernas anslagstavla.
 • KLTK ställer sig bakom riksdagens och regeringens nollvision.
 • Vi anser att vi som ansvariga i en idrottsförening med barn- och ungdomsverksamhet ska se på säker trafik som en del av vårt sociala ansvar samt som en trygghet för våra barn och föräldrar.
 • Våra förare ska följa gällande hastighetsbestämmelser och anpassa hastigheten utifrån väglag och andra omständigheter.
 • Det ska finnas bilbälten till samtliga passagerare som naturligtvis också ska användas på rätt sätt.
 • Föraren ska följa gällande trafikföreskrifter.
 • Föraren ska avstå alkoholintag i god tid före avresan.
 • Föreningen ska informera idrottsaktiva samt andra ansvariga förare om vikten av att vara utvilad innan man sätter sig vid ratten.
 • Föraren bör ha erfarenhet av gällande fordon.
 • Föraren får inte tala i mobiltelefon under färd om inte handsfree finns.
 • Föraren ska avbryta eller senarelägga transporter om väder och väglag är allt för dåligt.
 • Planering av förarbyten och raster ska göras vid längre resor.
 • Eventuell last ska vara förankrad på ett tryggt och säkert sätt.
 • Fordonet ska vara godkänt av svensk bilprovning och ha däck anpassade till aktuellt väglag.
 • KLTK ska informera medlemmarna om det särskilda ansvar det innebär att skjutsa barn och ungdomar i privata bilar till och från träning- och tävlingsverksamhet.
 • Om bussen ska köras till tävlingsplatser och det finns utrymme för juniorer att medfölja ska alla som kan tänkas vilja följa med informeras med e-post samtidigt. Sedan tillämpas principen ”först till kvarn”. KLTK debiterar 100 kronor per resväg för varje elev.