Regler & rutiner

Vi är en stor förening med drygt 1800 medlemmar från 7 till 95 år. Det är viktigt att så många som möjligt av dessa trivs i klubben och delar våra värderingar. Vad som är helt naturligt för en medlem kan väcka anstöt för en annan. En bra tumregel brukar vara att visar man extra mycket hänsyn så fungerar samvaron mellan medlemmarna bättre än om man gör tvärt om.

Trivsel och regler

 • På KLTK välkomnar vi våra medlemmar och deras gäster. Medlemmarna ansvarar för att gästerna är informerade om klubbens regler och hur vi spelar och uppträder i och kring våra banor.
 • Fair play, gott kamratskap och en sund livsstil är honnörsord för KLTK.
 • Medlemskapet och de förmåner som följer med är personliga och kan inte överlåtas. Exempelvis kan man inte boka en bana i sitt eget namn och sedan överlåta den till tredje man.
 • Medlemmar har ej rätt att använda klubbens anläggning/banor för kommersiell verksamhet så som tennislektioner etc.
 • Ombyte sker i omklädningsrummen och inte på banor eller bland klädskåpen. Vi spelar inte tennis eller squash med bar överkropp vare sig inom- eller utomhus.
 • Före spel skall varje bana vara korrekt noterad i receptionen och samtliga spelare incheckade.
 • Alla avgifter inklusive gästavgifter och tränaravgifter skall vara betalda före spel.
 • Endast klubbens samarbetande tränare kan anlitas för tennislektioner.
 • Vi måste vara rädda om vår vackra fastighet från 1943 och vårda den ömt. Väggarna i hallen håller tyvärr inte för att nyttjas som bollväggar utan vi hänvisar till vårt bollrum.
 • De fria handdukarna i omklädningsrummet avser en (1) handduk per person och besökstillfälle.
 • Böcker, tidskrifter och andra föremål i Nya klubbrummet får gärna användas på plats men inte tas med därifrån.

Vi försöker skapa Sveriges vassaste och trevligaste tennisklubb. Hänsyn till och respekt för KLTK:s stadgar och regler är helt avgörande för om vi ska nå våra högt ställda mål.

Bokning

Den medlem som bokar en tid måste också själv spela på den bokade tiden.

Eventuell betalning för tiden erlägges alltid före spel. Ändras bokning beträffande medspelare anmäles detta i receptionen innan spel. Kan den bokade tiden ej utnyttjas skall avbokning ske senast 60 minuter före utsatt tid. Minst två spelare ska registreras per bana annars utgår en gästavgift (undantaget bana 5 som har bollmaskin).

Vårt banbokningssystem är unikt och ger rätt utnyttjat samtliga medlemmar god och samma tillgång till tennisbanor. Rent spel, ärlighet och hänsynstagande är en förutsättning för att vårt unika banbokningssystem ska fungera. Bokningarna måste därför göras utifrån god etik och moral.

Medlemmar kan spela med andra medlemmar, med gäster eller med klubbens samarbetande tränare. Tennislektioner är inte öppna för icke medlemmar och medlemmar med begränsad bokningsrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.

Medlem som överutnyttjar bokningssystemet och i strid mot vår fair play policy tillskansar sig ett orättvist stort antal tennistider kan komma att kontaktas av styrelsen och riskerar, om inte spelmönstret därefter ändras, att få sitt spelutrymme begränsat. Om styrelsen finner att vårt mål att alla medlemmar ska ha god och samma tillgång till tennisbanor är hotat är det styrelsens uppgift att agera.

Styrelsen bestämmer slutligt över det spelutrymme som medlemmar tilldelas.

No show

En bokad bana som inte avbokas 60 minuter före planerad spelstart och som sedan står oanvänd kallar vi ”no show”. Efter tre (3) ”no show” under en 12-månadersperiod förlorar medlemmen sin bokningsmöjlighet under åtta veckor. ”No show” regeln gäller även klubbens tävlingar och evenemang så som KM, Höstturneringen, Blixtutmaningen och de olika evenemangen med tennis och umgänge som kräver föranmälan.

Incheckning

När du kommer till klubben för att spela tennis följer en incheckningsprocedur som beskrivs här.

Anledningen till dessa rutiner är att vi vill ha bättre information om vilka som spelar på våra banor och vi vill spara el genom att endast tända belysningen på de banor som används. Dessutom kommer våra medlemmar, inte minst juniorerna, att kunna spela på de banor som medlemmar bokar men som inte används. En slags ”andrahandsmarknad” som vi tror kommer att uppskattas på tider där det är trångt om saligheten.

Helt kort vill vi värna Klubbens ekonomi samt öka tillgängligheten på lediga banor.

 • Alla medlemmar skall anmäla sig i receptionen innan spel. (gäller ej vid träning i Juniorakademien).
 • Samtliga spelare på banan skall i förväg registreras.
 • Alla avgifter skall betalas i receptionen innan spel.
 • Minst två spelare måste registreras per bana annars utgår en gästavgift (undantaget bana 5 som har bollmaskin).
 • Vid kontroll på banan skall medlem visa medlemskort/uppge namn.
 • Juniorer och seniorer får spela på banor där ingen dyker upp men måste anmäla detta i förväg till receptionen. Juniorer prioriteras framför seniorer.
 • Receptionen för statistik över ”no show”.
 • Har du frågor om bokning eller incheckning så kontakta kansliet på 08-459 15 15 alt. KANSLI@KLTK.SE.

Betalningsrutiner

Medlem som ej ändrat eller avbokat sin spelkategori den 1 januari respektive den 1 juli förbinder sig att fortsätta erlägga spelavgift för befintlig kategori ytterligare en period om 6 månader.

Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas mot faktura senast den 31 december för kommande år. Önskar medlem lämna Klubben skall detta meddelas skriftligt före den 31 december. Medlem som ej begärt utträde den 1 januari förbinder sig för ytterligare ett års medlemskap.

Spelavgift

Spelavgifter betalas mot faktura senast den 31 december för perioden 1 januari – 30 juni och mot faktura senast den 30 juni för perioden 1 juli – 31 december.

Önskar medlem byta spelkategori skall detta skriftligen meddelas kansliet senast den 31 december för perioden 1 januari – 30 juni och senast den 30 juni för perioden 1 juli – 31 december.

Försenad betalning

Medlem som väljer att betala årsavgift och/eller spelavgift efter förfallodagen påförs en avgift om 500 kronor.

Medlem som ej betalar sina fakturor avseende inköp med medlemskortet påförs från och med den andra påminnelsen en avgift om 300 kronor per månatlig påminnelse.

Medlem, som ej erlagt sina föreskrivna avgifter, fråntages sina medlemsrättigheter. Dessa kan genom styrelsebeslut återfås efter fullgjord betalning.