Cookies, personuppgifter och kameraövervakning

Läs mer nedan om webbplatsens användning av cookies och personuppgifter.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att du som besökare ska kunna använda vår webbplats som vi har tänkt. Det kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för dig vid nästa besök.

Vi använder cookies enbart för att kunna ge dig som besökare en bättre service och upplevelse. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på vår webbplats sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som besökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag för att till exempel beräkna och rapportera användarantal och trafik.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på vår webbplats sluta att fungera korrekt. De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Information om hur du gör för att inte tillåta cookies hittar du genom din webbläsarens hjälpfunktion.

På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk som till exempel Facebook. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på vår webbplats. Vi saknar åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. För ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort och blockera dem, vänligen kontakta dessa leverantörer direkt.

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du skickar ett mail till oss eller anmäler dig till ett nyhetsbrev eller liknande. De här uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Uppgifter inlämnade i samband med eventuellt nyhetsbrev används för hantering av utskick samt i marknadsföringssyfte.

De personuppgifter vi hanterar kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är KLTK. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna ber vi dig kontakta KANSLI@KLTK.SE.

Information om kameraövervakning

Information om kameraövervakning.

Kungl. Lawn Tennis Klubben, 802002-0031 (KLTK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna ber vi dig kontakta KANSLI@KLTK.SE.

Varför används kameraövervakning i och kring Kungl. Tennishallen?

Kameraövervakningen syftar till att ge ökad trygghet och säkerhet inom KLTK, för medlemmar, gäster och besökare. KLTK är införstådd med de krav som GDPR ställer på kameraövervakning.

Vilken typ av kameraövervakning finns i Kungl. Tennishallen?

  1. Videoinspelning i publika utrymmen i hallen. 

Syftar till att säkerställa utrymningssäkerhet inom fastighetens olika delar. Att tillse en hel, ren och städat miljö för Kungl. Tennishallens hyresgäster och besökare till dessa. Att stävja vistelse av obehöriga inom fastigheten. Inspelningen utgör ett stöd för bevakningsföretaget och vårt förebyggande arbete mot stölder och allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld. Inspelning är en skyldighet i egenskap av tävlingsarrangör och som medlem i Riksidrottsförbundet.

  1. Videoinspelning i publika utrymmen utanför hallen. 

Denna inspelning utgör ett stöd för bevakningsföretaget och vårt förebyggande arbete mot stölder och allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld. Inspelning är en skyldighet i egenskap av tävlingsarrangör och som medlem i Riksidrottsförbundet.

  1. Hur länge sparar vi inspelat material? 

Inspelat material sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som inspelning samlades in för i enlighet med denna integritetsinformation, dock 14 dagar som längst. KLTK kan komma att spara inspelat material längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka klubbens rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Vid polisanmälan och pågående polisiär förundersökning används lagring för att säkra bevismaterial för vidarebefordran till polismyndighet.

  1. Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Din integritet är mycket viktig för oss; KLTK kommer aldrig sälja dina uppgifter. Dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som KLTK anlitar för säkerhet och bevakning. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som KLTK stipulerat.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Var använder vi dina personuppgifter?

KLTK strävar efter att alltid bara behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt.

Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss t ex av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES (du finner dessa här).