Stadgar

Stadgar för Kungl. Lawn Tennis Klubben (KLTK)

LÄS HÄR OM UPPHÄVT BESLUT GÄLLANDE KLUBBENS STADGAR

Efter beslut från Riksidrottsnämnden (RIN) att undanröja årsmötets beslut från maj 2017 att anta nya stadgar har styrelsen i Kungl. Lawn Tennis Klubben beslutat att följa de stadgar som fastställdes 2014 och 2015 (se nedan). Dock kommer styrelsen ej tillämpa den del av paragraf 3 som handlar om att ämna utöva tennis, eftersom RIN i ett tidigare beslut har utryckt sitt ogillande över den formuleringen.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf är Kungl. Lawn Tennis Klubbens höge beskyddare.

1. Klubbens syfte

Kungl. Lawn Tennis Klubben (Klubben) stiftad i oktober 1896, har till syfte att bedriva tennis och främja intresset för denna sport samt utbilda goda tennisspelare.

2. Hemort

Klubben har sin hemort i Stockholm.

3. Medlemskap

Till hedersordförande kan utnämnas medlem av Sveriges Kungahus, eller tidigare styrelseledamot, vars insatser varit av utomordentligt stor betydelse för Klubben.

Till hedersledamot kan utnämnas medlem av Sveriges Kungahus, tidigare styrelseledamot eller annan medlem i Klubben, som på ett utmärkt sätt främjat Klubbens intressen.

Beslut enligt första och andra stycket fattas av årsmötet eller av ett extra medlemsmöte på förslag av styrelsen.

Medlemskap beviljas av styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till, efter skriftlig ansökan. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Klubbens intressen eller inte ämnar utöva tennis, eller om andra särskilda skäl föreligger, t.ex. när omfattningen av Klubbens verksamhet medför krav på att antalet medlemmar är begränsat.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörda medlemmen till Svenska Tennisförbundet inom tre veckor från den dag styrelsen skickat beslutet

4. Medlem

 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna samt att få fortlöpande information om Klubbens angelägenheter.

Medlem skall följa Klubbens stadgar, regler och beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom Klubben.

5. Utträde

Medlem, som önskar utträda ur Klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Klubben.

Medlem, som trots minst två påminnelser, varvid den sista påminnelsen särskilt skall erinra om följden av utebliven betalning, inte har betalt beslutade avgifter inom åtta månader från förfallodagen, får därmed anses ha begärt sitt utträde ut Klubben. Styrelsen beslutar om dessa avgifter skall betalas.

6. Uteslutning, avstängning och varning

Medlem, som bryter mot Klubbens stadgar, eller trots påminnelser försummar att betala av Klubben beslutade avgifter, eller i övrigt uppenbarligen skadar Klubbens intressen, kan utan hänsyn till punkt 5, andra stycket, av styrelsen uteslutas ur Klubben. Fråga om uteslutning får dock inte avgöras förrän medlemmen getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Detta skall ske inom fjorton dagar från den dag styrelsen skickat en skriftlig anmaning härom.

Styrelsen får också besluta om avstängning för viss tid. Sådan tidsbegränsad avstängning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning eller avstängning inte föreligger, får styrelsen besluta att meddela medlemmen varning.

I beslut om uteslutning, avstängning eller varning skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta vid ett eventuellt överklagande av beslutet. Detta skall inom sju dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Beslut om uteslutning eller avstängning skall skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis till medlemmens senast uppgivna postadress enligt medlemsmatrikeln och dessutom på det sätt som anges i punkt 20. Det rekommenderade brevet skall anses mottaget 14 dagar från det att brevet fanns tillgängligt för avhämtning, om medlemmen inte undertecknat mottagningsbeviset innan dess.

Beslut om uteslutning, avstängning eller varning får överklagas av den berörda medlemmen enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

7. Avgifter

Samtliga medlemmar utom hedersordförande, hedersledamöter och tidigare utsedda hedersmedlemmar skall inför varje kalenderår betala årsavgift, som fastställts av årsmötet på förslag av styrelsen. I samma ordning kan beslutas om inträdesavgift eller medlemslån till Klubben.

Spelavgifter beslutas av styrelsen.

I särskilda fall har styrelsen rätt att helt eller delvis befria medlem från skyldighet att erlägga avgifter.

Tidsgränser för erläggande av olika avgifter samt eventuella förseningsavgifter beslutas av styrelsen.

Styrelsen får genom skriftligt meddelande till medlemmen frånta hans eller hennes rättigheter, om medlemmen inte betalt förfallna avgifter i tid. Rättigheterna återfås vid betalning, om inte avstängning, utträde eller uteslutning skett enligt punkterna 5 eller

8. Förtjänsttecken

Klubbens hedersnål tilldelas person som utnämnts till hedersordförande eller hedersledamot.

Klubbens förtjänstnål tilldelas efter beslut av styrelsen medlem som gjort förtjänstfulla insatser för Klubben.

Klubbens elitnål tilldelas efter beslut av styrelsen medlem som gjort framstående idrottsliga prestationer inom tennissporten.

Nyckel till Mr G:s rum tilldelas efter beslut av styrelsen person som Klubben önskar hedra.

9. Styrelsen

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och högst nio ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen väljs på årsmötet bland röstberättigade medlemmar. Ordförande utses för en ettårsperiod. Av övriga ledamöter väljs en tredjedel växelvis för treårsperioder. Återval kan ske efter respektive period.

10. Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för Klubben bindande regler följs;
 • verkställa beslut fattade av Klubbens möten;
 • planera, leda och fördela arbetet inom Klubben, omfattande även utseende av utskott och kommittéer;
 • ansvara för och förvalta Klubbens medel;
 • förbereda Klubbens medlemsmöten;
 • anpassa antalet medlemmar av olika kategorier efter Klubbens resurser;
 • utse ledamot med uppgift att på årsstämma i Kungl. Tennishallen AB företräda Klubbens aktieinnehav;
 • på Klubbens årsmöte lämna utförlig information om Kungl. Tennishallen AB:s verksamhet;
 • besluta om bokningsregler för olika medlemskategorier, vidta lämpliga åtgärder i syfte att stävja påvisat missbruk av bokningssystemet, samt begränsa medlems spelrätt, för det fall medlem inte följer av styrelsen sålunda fastställda regler; denna begränsning skall gälla för viss tid, dock högst 12 månader från beslutsdagen.

11. Styrelsens arbete och firmateckning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av minst halva antalet ledamöter och är beslutsför om minst sistnämnda antal ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Ordföranden leder Klubbens förhandlingar och är dess officiella representant.

Klubbens firma tecknas av styrelsen och av den eller de i förening som styrelsen utser.

12. Valnämnd

För uppgörande av förslag till val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter skall finnas en på årsmöte utsedd valnämnd bestående av tre röstberättigade medlemmar.

13. Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Verksamhets- och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. årsmötet följande år.

14. Revision

För granskning av Klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen på årsmötet för tiden t.o.m. nästa årsmöte två revisorer, varav minst en auktoriserad, jämte suppleanter för dem.

Senast den 15 februari skall erforderligt material vara tillgängligt för revisorerna.

Det åligger revisorerna att senast tre veckor före årsmötet inlämna skriftlig revisionsberättelse avseende det gångna verksamhetsåret. I denna berättelse skall ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkas.

15. Årsmöte

Årsmöte hålls senast den 31 maj. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen, som utfärdar kallelse jämte förslag till dagordning senast fyra veckor före mötet.

Valnämndens förslag skall tillhandahållas styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall ha mottagit medlems förslag till årsmötet senast tre veckor och motförslag till valnämndens förslag senast en vecka före årsmötet.

Vidare skall senast två veckor före årsmötet samtliga årsmöteshandlingar, såsom kallelse, förslag till dagordning, styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen, förslag att behandlas av årsmötet enligt punkt 16 och valnämndens förslag enligt punkt 12, finnas tillgängliga på Klubbens hemsida samt i Kungl. Tennishallen. Medlems motförslag till valnämndens förslag skall finnas tillgängligt senast tre dagar före mötet.

16. Ärenden vid årsmöte

 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på riktigt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
 7. Styrelsens årsredovisning.
 8. Revisionsberättelsen.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
 11. Information om Kungl. Tennishallen AB enligt punkt 10.
 12. Fastställande av årsavgift och eventuell inträdesavgift.
 13. Fastställande av budget och arbetsplan för det löpande verksamhetsåret.
 14. Behandling av förslag, som lämnats av styrelsen eller medlem.
 15. Information om motioner till Stockholms Tennisförbunds och Svenska Tennisförbundets årsmöten.
 16. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 17. Val av ordförande
  a) övriga styrelseledamöter
  b) revisorer
  c) revisorssuppleanter
  d) ledamöter i valnämnden
 18. Mötets avslutande

17. Rösträtt

Medlem, som senast på respektive förfallodag har betalt sina av Klubben beslutade avgifter samt har fyllt 18 år, har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem, som inte uppfyller villkoren enligt första stycket, har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisorer eller revisorssuppleanter eller annars vid omröstning om åtgärd för vilken ledamoten varit ansvarig.

18. Omröstning

Möte är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Dock krävs ¾ majoritet för beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Klubben.

Omröstning sker öppet utom vid val, om sluten omröstning då begärs.

Vid lika röstetal skall vid öppen omröstning det förslag gälla, som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Vid öppen omröstning där ordförande inte är röstberättigad samt vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

19. Extra medlemsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Klubbens röstberättigade medlemmar begär det. En sådan begäran skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra medlemsmöte, skall den senast inom 14 dagar kalla till sådant möte, som skall hållas senast inom två månader från tidpunkten för begäran.

Kallelse och förslag till dagordning skall skickas till alla medlemmar senast en vecka före medlemsmötet. Vidare skall senast en vecka före mötet samtliga möteshandlingar finnas tillgängliga på sätt som anges i punkt 15, tredje stycket.

På extra medlemsmöte får endast beslutas i den eller de frågor, som föranlett mötet.

20. Meddelanden

Meddelanden till medlem, såsom beslut, kallelser till årsmöte och extra medlemsmöte, påminnelser och anmaningar, skall ske genom e-post till medlemmens senast uppgivna e-postadress enligt medlemsmatrikeln. För medlem som inte uppgett någon e-postadress skickas meddelandet genom att det är tillgängligt på Klubbens hemsida. För uteslutning och avstängning gäller dessutom vad som anges i punkt 6.

21. Stadgeändring

Beslut om ändring av Klubbens stadgar får fattas endast på årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs beslut vid två årsmöten i rad.

22. Upplösning

Beslut om Klubbens upplösning skall även innefatta beslut om användningen av dess tillgångar för ett bestämt ändamål för främjande av svensk tennis. Beslut enligt detta stycke skall fattas vid två årsmöten i rad.

Medlem har inte rätt till del i Klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Klubben.

I händelse av Klubbens upplösning skall Svenska Tennisförbundet omedelbart skriftligen underrättas. Bestyrkta avskrifter av årsmötesprotokoll i ärendet, åtföljt av revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, skall bifogas.

23. Utöver dessa stadgar gällande föreskrifter

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Tennisförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

24. Tvister

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, Riksidrottsförbundet, Svenska Tennisförbundet eller annat idrottsförbund får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall istället, utom i fall där annan särskild ordning är föreskriven i Riksidrottsförbundets eller Svenska Tennisförbundets stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

Dessa stadgar är fastställda vid årsmöten den 29 mars 2014 samt den 16 april 2015.