Stadgar

Stadgar för Kungl. Lawn Tennis Klubben

H.M. Konungen Carl XVI Gustaf är Kungl. Lawn Tennis Klubbens höge beskyddare.

1. Klubbens syfte

Kungl. Lawn Tennis Klubben, ideell förening, (Klubben), stiftad i oktober 1896, har till syfte att bedriva tennis och att direkt eller indirekt främja intresset för denna sport samt utbilda goda tennisspelare.

Klubben ska fullfölja sitt syfte främst genom att för medlemmarnas räkning äga och förvalta anläggningar som medger tennisspel i åtminstone den omfattning som den nuvarande anläggningen medger.

Så länge möjlighet ges därtill genom arrendeavtal med Kungl. Djurgårdens förvaltning ska Klubbens verksamhet bedrivas i de nuvarande anläggningarna.

Verksamheten får inom ramen för Klubbens syfte utövas genom hel- eller delägda bolag.

Klubben får också, om styrelsen bedömer det förenligt med syftet ovan, genom avtal eller på annat sätt stödja en eller flera tennisklubbar som bedriver junior- eller tävlingsinriktad tennisverksamhet. Klubbens styrelse ska också kunna besluta om att Klubben ska vara medlem i eller ha ett associerat medlemskap i Svenska Tennisförbundet eller bedriva annan samarbetsform med Svenska Tennis­förbundet.

2. Hemort

Klubben har sin hemort och sitt säte i Stockholm.

3. Medlemskap

Till hedersordförande kan utnämnas medlem av Sveriges Kungahus, eller tidigare styrelseledamot, vars insatser varit av utomordentligt stor betydelse för Klubben.

Till hedersledamot kan utnämnas medlem av Sveriges Kungahus, tidigare styrelseledamot eller annan medlem i Klubben, som på ett utmärkt sätt främjat Klubbens intressen.

Beslut enligt första och andra stycket fattas av årsmötet eller av ett extra medlemsmöte på förslag av styrelsen.

Medlemskap beviljas av styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till, efter skriftlig ansökan. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Klubbens intressen, inte ämnar utöva tennis eller om andra särskilda skäl föreligger, t.ex. när omfattningen av Klubbens verksamhet medför krav på att antalet medlemmar är begränsat.

Beslut att avslå medlemsansökan ska skickas till sökandens angivna e-postadress eller om sådan saknas till den angivna postadressen.

Styrelsens beslut får överklagas av sökanden. Överklagandet ska inges skriftligen till Klubben inom tre veckor från dagen för beslutet. Styrelsen ska därefter förelägga ärendet för årsmötet för beslut. Årsmötets beslut i ärendet kan inte överklagas.

4. Medlem

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för samtliga medlemmar samt att få fortlöpande information om Klubbens angelägenheter.

Medlem ska följa Klubbens stadgar, regler och beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av behöriga organ inom Klubben.

5. Utträde

Medlem, som önskar utträda ur Klubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Klubben.

Medlem som trots minst två påminnelser, varvid den sista påminnelsen särskilt ska erinra om följden av utebliven betalning, inte har betalt beslutade avgifter inom åtta månader från förfallodagen ska därmed anses ha begärt sitt utträde ut Klubben. Styrelsen beslutar om dessa avgifter ska betalas.

6. Uteslutning, avstängning och varning

Medlem, som bryter mot Klubbens stadgar eller i övrigt mot sådana regler eller beslut som anges i punkt 4 andra stycket, eller trots påminnelser försummar att betala av Klubben beslutade avgifter, eller i övrigt uppenbarligen skadar Klubbens intressen, kan utan hänsyn till punkt 5, andra stycket, av styrelsen uteslutas ur Klubben.

Styrelsen får också i fall som anges i första stycket besluta om avstängning för viss tid. Sådan tidsbegränsad avstängning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning eller avstängning inte föreligger enligt ovan, får styrelsen meddela medlemmen varning.

Fråga om uteslutning, avstängning eller varning får inte avgöras förrän medlemmen getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Sådant yttrande ska inges senast inom fjorton dagar från den dag då styrelsen skickat en skriftlig anmaning härom.

I beslut om uteslutning, avstängning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta vid ett eventuellt överklagande av beslutet. Detta ska inom sju dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Beslut om uteslutning, avstängning eller varning ska skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis till medlemmens senast uppgivna postadress enligt medlemsmatrikeln och dessutom på det sätt som anges i punkt 20. Det rekommenderade brevet ska anses mottaget 14 dagar från det att brevet fanns tillgängligt för avhämtning, om medlemmen inte undertecknat mottagningsbeviset innan dess.

Beslut om uteslutning, avstängning eller varning får överklagas av den berörda medlemmen. Överklagandet ska inges skriftligen till Klubben inom tre veckor från att medlemmen mottagit beslutet enligt föregående stycke. I överklagandet ska anges de skäl som åberopas för att det överklagade beslutet är felaktigt och vilken ändring den klagande önskar. Styrelsen ska därefter förelägga ärendet för årsmötet för beslut. Årsmötets beslut i ärendet kan inte överklagas.

7. Avgifter

Medlem utom hedersordförande, hedersledamot och tidigare utsedd hedersmedlem ska inför varje kalenderår betala årsavgift, som fastställts av årsmötet på förslag av styrelsen. I samma ordning kan beslutas om inträdesavgift eller medlemslån till Klubben.

Styrelsen beslutar om storleken och övriga villkor för spelavgifter och förseningsavgifter. I särskilda fall har styrelsen rätt att helt eller delvis befria medlem från skyldighet att betala avgifter.

Tidsgränser för betalning av olika avgifter beslutas av styrelsen.

8. Förtjänsttecken

Klubbens hedersnål tilldelas person som utnämnts till hedersordförande eller hedersledamot.

Klubbens förtjänstnål tilldelas efter beslut av styrelsen medlem som gjort förtjänstfulla insatser för Klubben.

Klubbens elitnål tilldelas efter beslut av styrelsen medlem som gjort framstående idrottsliga prestationer inom tennissporten.

Nyckel till Mr G:s rum tilldelas efter beslut av styrelsen person som Klubben önskar hedra.

9. Styrelse

Styrelsen svarar för Klubbens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

Styrelsen väljs av årsmötet. Fyllnadsval får dock göras av extra medlemsmöte. Till ledamot får endast väljas röstberättigad medlem. Styrelsen ska bestå av en ordförande och därutöver högst nio ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet för en period fram till nästkommande årsmöte. Av övriga ledamöter väljs en tredjedel växelvis för en period fram till det tredje närmast följande årsmötet. Återval kan ske efter respektive period.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen kan utse en generalsekreterare. Annan än styrelseledamot får utses till generalsekreterare. Har generalsekreterare utsetts ska denne ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

10. Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att utöver vad som framgår av andra punkter i dessa stadgar särskilt

 • tillse att Klubbens stadgar och i övrigt bindande regler och beslut följs,
 • verkställa beslut fattade av Klubbens årsmöte eller extra medlemsmöte,
 • planera, leda och fördela arbetet inom Klubben, omfattande även utseende av utskott och kommittéer,
 • årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och – i förekommande fall – instruktioner för generalsekreteraren, utskott och kommittéer,
 • ansvara för och förvalta Klubbens medel,
 • förbereda Klubbens medlemsmöten,
 • utse ledamot med uppgift att på årsstämma företräda andelsinnehav i sådana hel- eller delägda bolag som avses i punkt 1,
 • på Klubbens årsmöte lämna information om verksamheten i sådana hel- eller delägda bolag som avses i punkt 1
 • besluta om bokningsregler och beivra missbruk av bokningssystemet.1

11. Styrelsens arbete och firmateckning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av minst halva antalet ledamöter och är beslutför om minst sistnämnda antal ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet. Klubbens firma tecknas av styrelsen och av den eller de i förening som styrelsen utser.

12. Valnämnd

För uppgörande av förslag till val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter ska finnas en på årsmöte utsedd valnämnd bestående av tre röstberättigade medlemmar.

13. Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Verksamhets- och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. årsmötet det följande året.

14. Revision

För granskning av Klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen på årsmötet för tiden t.o.m. nästa årsmöte två revisorer, varav minst en auktoriserad, jämte suppleanter för dem.

Senast den 15 februari ska erforderligt material vara tillgängligt för revisorerna.

Det åligger revisorerna att senast tre veckor före årsmötet inlämna skriftlig revisionsberättelse avseende det gångna verksamhetsåret. I denna berättelse ska ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkas.

15. Årsmöte

Årsmöte hålls senast den 31 maj i Stockholm stad. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen, som utfärdar kallelse jämte förslag till dagordning tidigast sex veckor och senast fyra veckor före mötet. Årsmöte ska öppnas av styrelsens ordförande.

Kallelse till årsmöte ska ske genom e-post till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress samt anslås på Klubbens hemsida och i Kungl. Tennishallen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för årsmötet. I kallelsen ska de ärenden som ska behandlas på årsmötet anges. Om ett ärende avser ändring av stadgar ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen.

Valnämndens förslag ska tillhandahållas styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid ett årsmöte om begäran gjorts skriftligen till styrelsen senast den 15 februari eller i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsmötet. Medlem ska dock kunna inge motförslag till valnämndens förslag senast en vecka före årsmötet. Sådant motförslag ska inges skriftligen till styrelsen

Senast från två veckor före årsmötet ska samtliga årsmöteshandlingar, såsom kallelse, förslag till dagordning, styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen, föreslagna ärenden att behandlas av årsmötet och valnämndens förslag enligt punkt 12, finnas tillgängliga på Klubbens hemsida samt i Kungl. Tennishallen. Ett eventuellt förslag om ändring av stadgar ska dock vara tillgängligt i sin helhet enligt ovan från och med tidpunkten för kallelsen. Medlems motförslag till valnämndens förslag ska finnas tillgängligt senast tre dagar före årsmötet. Kopior av handlingarna skickas till medlem som begär det och uppger sin adress.

16. Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på riktigt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 7. Styrelsens årsredovisning.
 8. Revisionsberättelsen.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
 11. Information om verksamheten i sådana hel- eller delägda bolag som avses i punkt 1.
 12. Fastställande av årsavgift och i förkommande fall besluta om inträdesavgift och medlemslån.
 13. Fastställande av budget och arbetsplan för det löpande verksamhetsåret.
 14. Behandling av annat ärende, som begärts av styrelsen eller medlem.
 15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 16. Val av
  a) ordförande i styrelsen
  b) övriga styrelseledamöter
  c) revisorer
  d) revisorssuppleanter
  e) ledamöter i valnämnden varav en ska utses till sammankallande.
 17. Mötets avslutande.

17. Rösträtt

Medlem, som har betalat sina av Klubben beslutade avgifter samt har fyllt 18 år, har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas av ombud.

Medlem, som inte uppfyller villkoren enligt första stycket, har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisorer eller revisorssuppleanter eller annars vid omröstning om åtgärd för vilken ledamoten varit ansvarig.

18. Omröstning

Beslut fattas med enkel majoritet av personligen närvarande röstberättigade medlemmar, med undantag för den särskilda ordning som föreskrivs beträffande stadgeändring och upplösning (punkt 21).

Omröstning sker öppet utom vid val, om sluten omröstning då begärs.

Vid lika röstetal ska vid öppen omröstning det förslag gälla, som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Vid öppen omröstning där ordförande inte är röstberättigad samt vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

19. Extra medlemsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när en vald revisor eller minst en tiondel av Klubbens röstberättigade medlemmar begär det. En sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra medlemsmöte enligt ovan, ska styrelsen senast inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet ska hållas senast inom två månader från tidpunkten för begäran.

Extra medlemsmöte ska hållas i Stockholm stad. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen. Mötet ska öppnas av styrelsens ordförande.

Kallelse till extra medlemsmöte ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före det extra medlemsmötet. För kallelsen gäller de bestämmelser som anges i punkt 15 andra stycket. Vidare ska senast en vecka före mötet samtliga möteshandlingar finnas tillgängliga på sätt som anges i punkt 15, femte stycket.

På extra medlemsmöte får endast beslut fattas i de ärenden som framgår av kallelsen.

20. Meddelanden

Meddelanden till medlem, såsom beslut, kallelser till årsmöte och extra medlemsmöte, påminnelser och anmaningar, ska ske genom e-post till medlemmens senast uppgivna e-postadress enligt medlemsmatrikeln. För medlem som inte uppgett någon e-postadress skickas meddelandet genom att det är tillgängligt på Klubbens hemsida. För uteslutning, avstängning och varning gäller dessutom vad som anges i punkt 6.

21. Stadgeändring och upplösning

För beslut om stadgeändring krävs beslut med enkel majoritet vid två medlemsmöten i rad, med minst sex månaders mellanrum, varvid ett ska vara årsmöte. I kallelsen till det andra mötet ska framgå vilket beslut som fattades vid det första mötet.

För beslut om ändring av bestämmelserna om Klubbens syfte (punkt 1) eller om Klubbens upplösning, vilket även inbegriper stadgeändring av omröstningsreglerna för Klubbens upplösning, krävs dessutom beslut med enkel majoritet av Klubbens samtliga röstberättigade medlemmar vid det andra medlemsmötet.

Beslutet om Klubbens upplösning ska även innefatta beslut om antingen att Klubbens tillgångar ska föras över till en av Klubben nybildad stiftelse eller att tillgångarna ska föras över till en annan allmännyttig idrottsorganisation med ett syfte som motsvarar Klubbens. Medlem har följaktligen inte rätt till del i Klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Klubben.

___________________________________________

Dessa stadgar antogs vid årsmöte den 26 maj 2019 och för andra gången vid årsmöte den 22 juni 2020.

 

Stadgar för KLTK Junior- och Tävlingsförening

1. ÄNDAMÅL M M

1.1    Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet med inriktning på tennis. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund såsom den anges i Riksidrotts­förbundets (”RF”) vid var tid gällande stadgar.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopningfri idrott.

1.2    Namn och säte

Föreningens fullständiga namn är Tennisföreningen KJT. Föreningen har sin hemort och sitt säte i Stockholms kommun.

1.3    Sammansättning och tillhörighet

Föreningen består av de fysiska personer som vid var tid har upptagits i föreningen som medlemmar och inte avträtt eller uteslutits. Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet (”SF”) Svenska Tennis­förbundet och är därigenom även ansluten till RF.

Genom medlemskapet i Svenska Tennisförbundet är föreningen även medlem special­idrottsdistriktsförbundet (”SDF”) Tennis Stockholm, Stockholms Tennisförbund, region Stockholm.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. Det gäller även eventuella framtida av SDF etablerade distriktsförbund (”DF”). På begäran av RF eller vederbörande SF- eller SDF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

2. MEDLEMSKAP

2.1    Beviljande av medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till Svenska Tennisförbundet.

2.2    Medlems rättigheter och skyldigheter

Vissa av medlems rättigheter och skyldigheter framgår nedan. Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av behöriga föreningsorgan samt följa i punkt 1.3 nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av dessa stadgar, samt
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

2.3    Medlems deltagande i tävlingar

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är veder­tagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s god­kännande. Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

2.4    Utträde

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får styrelsen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när med­lemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

2.5    Uteslutning

Medlem får, utan iakttagande av punkt 2.3 andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

2.6    Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

2.7   Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3. BESLUTANDE ORGAN

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningsmötet ska välja en styrelse. Styrelsen ska svara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska ha rätt att utse en generalsekreterare med uppdrag att sköta föreningens löpande förvaltning enligt styrelsens närmare riktlinjer och instruktioner. Styrelsen ska också kunna etablera kommittéer för olika delar av verksamheten och utse ledamöter till sådana kommittéer bland medlemmarna. Likaså kan styrelsen utse enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar att i andra former hantera olika projekt eller uppgifter.

4. FÖRENINGSMÖTE

4.1   Tid och kallelse till årsmöte

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska medlemmarna hålla ett ordinarie föreningsmöte där styrelsen bland annat ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen (”årsmöte”). Årsmötet ska hållas på närmare tid och plats i Stockholms kommun som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före årsmötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse till årsmöte och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubb­lokalen eller på annan lämplig plats.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det huvudsakliga innehållet i förslaget anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser och i före­kommande fall verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

4.2    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

4.3    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras.

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. I förekommande fall fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt val av

a) föreningens ordförande i de fall ordförandens mandattid upphör vid utgången av mötet eller om tidigare vald ordförande avträtt i förtid
b) val av övriga ledamöter i styrelsen till det antal tidigare valda ledamöters mandattid upphör vid utgången av årsmötet eller om tidigare vald ledamot avträtt i förtid
c) val av suppleant i styrelsen till det antal tidigare valda suppleanters mandattid upphör vid utgången av årsmötet eller om tidigare vald suppleant avträtt i förtid
d) en eller två revisorer. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till eventuella möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

4.4    Extra föreningsmöte

Styrelsen kan även kalla medlemmarna till extra föreningsmöte enligt vad som anges i punkt 5 nedan.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade med­lemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra medlemsmöte ska senast två veckor före mötet tillställas med­lemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredrag­ningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det huvudsakliga innehållet i förslaget anges i kallelsen.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra medlemsmöte får de som gjort fram­ställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra medlemsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

4.5    Sammansättning och beslutförhet

Föreningsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlem före­trädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4.6    Rösträtt m m

För att vara röstberättigad på föreningsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

4.7    Beslut och omröstning

Beslut vid föreningsmöte fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i punkterna 9 första stycket (stadgeändring) och 10 (upplösning) nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ord­föranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röst­berättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

4.8    Ikraftträdande

Beslut fattade av föreningsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

4.9    Öppnande av föreningsmöte

Föreningsmöte ska öppnas av styrelsens ordförande och ledas av denne fram till att en ordförande för mötet valts.

5. STYRELSEN

5.1    Sammansättning och mandattid

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter inräknat ordföranden. Därutöver ska högst två suppleanter utses. Styrelsens ledamöter, inklusive ordföranden, och supple­anter väljs av årsmötet eller i förekommande fall av extra föreningsmöte. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Mandattiden för styrelseledamot, inklusive ordföranden, och suppleant ska vara tre år om inte föreningsmötet i enskilt fall uttryckligen bestämmer annat. Mandattiden får dock lägst vara ett år (med undantag för eventuella fyllnadsval) och högst fyra år. Med år ska här avses tiden mellan en årsstämma och utgången av den närmast följande årsstämman.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden till och med nästföljande årsmöte i den mån ett extra föreningsmöte inte väljer en ny ledamot.

Styrelsen får utse en eller flera adjungerade ledamöter. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

5.2    Valbarhet

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem i föreningen.

5.3    Styrelsens uppgifter

När föreningsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av föreningsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbets­ordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträck­ning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m i enlighet med dessa stadgar, och
 • förbereda årsmöte och eventuella extra föreningsmöten.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upp­rättad arbetsordning i den mån styrelsen bedömer det som ändamålsenligt.

5.4    Kallelse till styrelsemöte m m

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollförare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

5.5    Delegering

Styrelsen får, under sitt ansvar, överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person, inklusive eventuell utsedd generalsekreterare.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen om sådana beslut.

Styrelsen ansvarar alltid för eventuella beslut som fattas eller åtgärder som vidtas med stöd av bemyndigande eller delegering från styrelsen.

5.6    Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen har även rätt att delegera firmateckningsrätten till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom sådan delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska i förekommande fall återrapportera utförd firmateckning till styrelsen.

6. REVISORER OCH REVISION

6.1    Antal och uppgifter

Föreningen ska ha en eller två revisorer som väljs av årsmötet för en mandatperiod om ett år, dvs till utgången av den närmast följande årsstämman. Vald revisor ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Den eller de valda revisorerna ska årligen granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Vald revisor ska även granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6.2    Material

Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara föreningens revisor tillhanda senast en månad före årsmötet.

6.3    Valbarhet

Arbets­tagare inom föreningen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7.      VALBEREDNING

7.1    Sammansättning

Årsmötet ska, om inte årsmötet beslutar annat, utse en valberedning som ska bestå av styrelsens ordförande och ytterligare två av årsmötet valda ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara ordförande i valbered­ningen. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

7.2    Uppgifter

Valberedningen ska bereda valen av styrelse, revisorer och valberedning inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fort­löpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valbered­ningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått känne­dom om.

7.3    Valbarhet

Valbar till valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbets­tagare inom föreningen får dock inte väljas till valbered­ningen.

8. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

9. STADGEÄNDRING 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte som biträds av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte som biträds av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m m ska arkiveras, såsom till exempel i ett folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, till­sammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions­berättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

11. TVIST/SKILJEKLAUSUL

Talan i en tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, Idrottsaktiebolag, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

_____________________

Dessa stadgar antogs enhälligt vid konstituerande medlemsmöte den 9 april 2019. Klubben ändrade namn till KLTK Junior- och Tävlingsförening efter styrelsebeslut den 26 maj 2019.