Stadgar

Stadgar för Kungl. Lawn Tennis Klubben (KLTK)

LÄS HÄR OM UPPHÄVT BESLUT GÄLLANDE KLUBBENS STADGAR

H.M. Konungen Carl XVI Gustav är Kungl. Lawn Tennis Klubbens höge beskyddare.


1 § Klubbens syfte

Kungl. Lawn Tennis Klubben, ideell förening, (Klubben), stiftad i oktober 1896, har till syfte att bedriva tennis och främja intresset för denna sport samt utbilda goda tennisspelare.

Klubben ska fullfölja sitt syfte främst genom att för medlemmarnas räkning äga och förvalta anläggningar som medger tennisspel i åtminstone den omfattning som den nuvarande anläggningen medger.

Så länge möjlighet ges därtill genom arrendeavtal med Kungl. Djurgårdens Förvaltning ska Klubbens verksamhet bedrivas i de nuvarande anläggningarna.

Verksamheten får inom ramen för Klubbens syfte utövas genom hel- eller delägda bolag.


2 § Hemort

Klubben har sin hemort i Stockholm.


3 § Medlemskap

Till hedersordförande kan utnämnas medlem av Sveriges Kungahus, eller tidigare styrelseledamot, vars insatser varit av utomordentligt stor betydelse för Klubben.

Till hedersledamot kan utnämnas medlem av Sveriges Kungahus, tidigare styrelseledamot eller annan medlem i Klubben, som på ett utmärkt sätt främjat Klubbens intressen.

Beslut enligt första och andra stycket fattas av årsmötet eller av ett extra medlemsmöte på förslag av styrelsen.

Medlemskap beviljas av styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till, efter skriftlig ansökan. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Klubbens intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska skickas till sökandens angivna e-postadress eller om sådan saknas till den angivna postadressen. Beslutet får överklagas av sökanden enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.


4 § Medlem

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna samt att få fortlöpande information om Klubbens angelägenheter.

Medlem ska följa Klubbens stadgar, regler och beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom Klubben.


5 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur Klubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Klubben.

Medlem, som trots minst två påminnelser, varvid den sista påminnelsen särskilt ska erinra om följden av utebliven betalning, inte har betalt beslutade avgifter inom åtta månader från förfallodagen, får därmed anses ha begärt sitt utträde ut Klubben. Styrelsen beslutar om dessa avgifter ska betalas.


6 § Uteslutning, avstängning och varning

Medlem, som bryter mot Klubbens stadgar, eller trots påminnelser försummar att betala av Klubben beslutade avgifter, eller i övrigt uppenbarligen skadar Klubbens intressen, kan utan hänsyn till § 5, andra stycket, av styrelsen uteslutas ur Klubben. Fråga om uteslutning får dock inte avgöras förrän medlemmen getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Detta ska ske inom fjorton dagar från den dag styrelsen skickat en skriftlig anmaning härom.

Styrelsen får också besluta om avstängning för viss tid. Sådan tidsbegränsad avstängning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning eller avstängning inte föreligger, får styrelsen meddela medlemmen varning.

I beslut om uteslutning, avstängning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta vid ett eventuellt överklagande av beslutet. Detta ska inom sju dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Beslut om uteslutning, avstängning eller varning ska skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis till medlemmens senast uppgivna postadress enligt medlemsmatrikeln och dessutom på det sätt som anges i § 20. Det rekommenderade brevet ska anses mottaget 14 dagar från det att brevet fanns tillgängligt för avhämtning, om medlemmen inte undertecknat mottagningsbeviset innan dess.

Beslut om uteslutning, avstängning eller varning får överklagas av den berörda medlemmen enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.


7 § Avgifter

Medlem utom hedersordförande, hedersledamot och tidigare utsedd hedersmedlem ska inför varje kalenderår betala årsavgift, som fastställts av årsmötet på förslag av styrelsen. I samma ordning kan beslutas om inträdesavgift eller medlemslån till Klubben.

Styrelsen beslutar om storleken och övriga villkor för spelavgifter och förseningsavgifter. I särskilda fall har styrelsen rätt att helt eller delvis befria medlem från skyldighet att betala avgifter.

Tidsgränser för betalning av olika avgifter beslutas av styrelsen.


8 § Förtjänsttecken

Klubbens hedersnål tilldelas person som utnämnts till hedersordförande eller hedersledamot.

Klubbens förtjänstnål tilldelas efter beslut av styrelsen medlem som gjort förtjänstfulla insatser för Klubben.

Klubbens elitnål tilldelas efter beslut av styrelsen medlem som gjort framstående idrottsliga prestationer inom tennissporten.

Nyckel till Mr G:s rum tilldelas efter beslut av styrelsen person som Klubben önskar hedra.


9 § Styrelse

Styrelsen svarar för Klubbens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

Styrelsen utses bland röstberättigade medlemmar och ska bestå av ordförande och därutöver högst nio ledamöter. Ordförande utses för en ettårsperiod. Av övriga ledamöter väljs en tredjedel växelvis för treårsperioder. Återval kan ske efter respektive period.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen kan utse en generalsekreterare. Annan än styrelseledamot får utses. Har generalsekreterare utsetts ska denne ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.


10 § Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att utöver vad som framgår av andra punkter i dessa stadgar särskilt

 • tillse att Klubbens stadgar och i övrigt bindande regler och beslut följs,
 • verkställa beslut fattade av Klubbens årsmöte eller extra medlemsmöte,
 • planera, leda och fördela arbetet inom Klubben, omfattande även utseende av utskott och kommittéer,
 • årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och – i förekommande fall – instruktioner för generalsekreteraren, utskott och kommittéer,
 • ansvara för och förvalta Klubbens medel,
 • förbereda Klubbens medlemsmöten,
 • utse ledamot med uppgift att på årsstämma andelsinnehav i sådana hel- eller delägda bolag som avses i § 1,
 • på Klubbens årsmöte lämna information om verksamheten i sådana hel- eller delägda bolag som avses i § 1 sista stycket samt
 • besluta om bokningsregler och beivra missbruk av bokningssystemet.


11 § Styrelsens arbete och firmateckning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av minst halva antalet ledamöter och är beslutsför om minst sistnämnda antal ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet. Klubbens firma tecknas av styrelsen och av den eller de i förening som styrelsen utser.


12 § Valnämnd

För uppgörande av förslag till val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter ska finnas en på årsmöte utsedd valnämnd bestående av tre röstberättigade medlemmar.


13 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Verksamhets- och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. årsmötet följande år.


14 § Revision

För granskning av Klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen på årsmötet för tiden t.o.m. nästa årsmöte två revisorer, varav minst en auktoriserad, jämte suppleanter för dem.

Senast den 15 februari ska erforderligt material vara tillgängligt för revisorerna.

Det åligger revisorerna att senast tre veckor före årsmötet inlämna skriftlig revisionsberättelse avseende det gångna verksamhetsåret. I denna berättelse ska ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkas.


15 § Årsmöte

Årsmöte hålls senast den 31 maj. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen, som utfärdar kallelse jämte förslag till dagordning senast fyra veckor före mötet.

Valnämndens förslag ska tillhandahållas styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska ha mottagit medlems förslag till årsmötet senast tre veckor och motförslag till valnämndens förslag senast en vecka före årsmötet.

Vidare ska senast två veckor före årsmötet samtliga årsmöteshandlingar, såsom kallelse, förslag till dagordning, styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen, förslag att behandlas av årsmötet enligt § 16 och valnämndens förslag enligt § 12, finnas tillgängliga på Klubbens hemsida samt i Kungl. Tennishallen. Medlems motförslag till valnämndens förslag ska finnas tillgängligt senast tre dagar före mötet.


16 § Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på riktigt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 7. Styrelsens årsredovisning.
 8. Revisionsberättelsen.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
 11. Information om verksamheten i sådana hel- eller delägda bolag som avses § 1 sista stycket.
 12. Fastställande av årsavgift och i förkommande fall besluta om inträdesavgift och medlemslån.
 13. Fastställande av budget och arbetsplan för det löpande verksamhetsåret.
 14. Behandling av förslag, som lämnats av styrelsen eller medlem.
 15. Information om motioner till Stockholms Tennisförbunds och Svenska Tennisförbundets årsmöten.
 16. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 17. Val av
  a) ordförande i styrelsen
  b) övriga styrelseledamöter
  c) revisorer
  d) revisorssuppleante
  e) ledamöter i valnämnden varav en ska utses till sammankallande
 18. Mötets avslutande.


17 § Rösträtt

Medlem, som har betalat sina av Klubben beslutade avgifter samt har fyllt 18 år, har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas av ombud.

Medlem, som inte uppfyller villkoren enligt första stycket, har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisorer eller revisorssuppleanter eller annars vid omröstning om åtgärd för vilken ledamoten varit ansvarig.


18 § Omröstning

Beslut fattas med enkel majoritet av personligen närvarande röstberättigade medlemmar, med undantag för den särskilda ordning som föreskrivs beträffande stadgeändring och upplösning (§ 21).

Omröstning sker öppet utom vid val, om sluten omröstning då begärs.

Vid lika röstetal ska vid öppen omröstning det förslag gälla, som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Vid öppen omröstning där ordförande inte är röstberättigad samt vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


19 § Extra medlemsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Klubbens röstberättigade medlemmar begär det. En sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra medlemsmöte, ska den senast inom 14 dagar kalla till sådant möte, som ska hållas senast inom två månader från tidpunkten för begäran.

Kallelse och förslag till dagordning ska skickas till alla medlemmar senast en vecka före medlemsmötet. Vidare ska senast en vecka före mötet samtliga möteshandlingar finnas tillgängliga på sätt som anges i § 15, tredje stycket.

På extra medlemsmöte får endast beslutas i den eller de frågor, som föranlett mötet.


20 § Meddelanden

Meddelanden till medlem, såsom beslut, kallelser till årsmöte och extra medlemsmöte, påminnelser och anmaningar, ska ske genom e-post till medlemmens senast uppgivna e-postadress enligt medlemsmatrikeln. För medlem som inte uppgett någon e-postadress skickas meddelandet genom att det är tillgängligt på Klubbens hemsida. För uteslutning, avstängning och varning gäller dessutom vad som anges i § 6.


21 § Stadgeändring och upplösning

För beslut om stadgeändring krävs beslut med enkel majoritet vid två medlemsmöten i rad, med minst sex månaders mellanrum, varvid ett ska vara årsmöte.

För beslut om ändring av bestämmelserna om Klubbens syfte (§ 1) eller om Klubbens upplösning, vilket även inbegriper stadgeändring av omröstningsreglerna för Klubbens upplösning, krävs dessutom beslut med enkel majoritet av Klubbens samtliga röstberättigade medlemmar vid det andra medlemsmötet.

Beslutet om Klubbens upplösning ska även innefatta beslut om antingen att Klubbens tillgångar ska föras över till en av Klubben nybildad stiftelse eller att tillgångarna ska föras över till en annan allmännyttig idrottsorganisation med ett syfte som motsvarar Klubbens. Medlem har följaktligen inte rätt till del i Klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Klubben.

I händelse av Klubbens upplösning ska Svenska Tennisförbundet omedelbart skriftligen underrättas. Bestyrkta avskrifter av årsmötesprotokoll i ärendet, åtföljt av revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska bifogas.


22 § Utöver dessa stadgar gällande föreskrifter

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Tennisförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.


23 § Tvister

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, Riksidrottsförbundet, Svenska Tennisförbundet eller annat idrottsförbund får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska istället, utom i fall där annan särskild ordning är föreskriven i Riksidrottsförbundets eller Svenska Tennisförbundets stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.


Dessa stadgar är fastställda vid årsmöten den 31 maj 2016 samt den 15 maj 2017.