Stadgar

Stadgar för KLTK Junior- och Tävlingsförening

1. ÄNDAMÅL M M

1.1    Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet med inriktning på tennis. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund såsom den anges i Riksidrotts­förbundets (”RF”) vid var tid gällande stadgar.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopningfri idrott.

1.2    Namn och säte

Föreningens fullständiga namn är KLTK Junior- och Tävlingsförening. Föreningen har sin hemort och sitt säte i Stockholms kommun.

1.3    Sammansättning och tillhörighet

Föreningen består av de fysiska personer som vid var tid har upptagits i föreningen som medlemmar och inte avträtt eller uteslutits. Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet (”SF”) Svenska Tennis­förbundet och är därigenom även ansluten till RF.

Genom medlemskapet i Svenska Tennisförbundet är föreningen även medlem special­idrottsdistriktsförbundet (”SDF”) Tennis Stockholm, Stockholms Tennisförbund, region Stockholm.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. Det gäller även eventuella framtida av SDF etablerade distriktsförbund (”DF”). På begäran av RF eller vederbörande SF- eller SDF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

2. MEDLEMSKAP

2.1    Beviljande av medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till Svenska Tennisförbundet.

2.2    Medlems rättigheter och skyldigheter

Vissa av medlems rättigheter och skyldigheter framgår nedan. Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av behöriga föreningsorgan samt följa i punkt 1.3 nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av dessa stadgar, samt
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

2.3    Medlems deltagande i tävlingar

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är veder­tagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s god­kännande. Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

2.4    Utträde

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får styrelsen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när med­lemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

2.5    Uteslutning

Medlem får, utan iakttagande av punkt 2.3 andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

2.6    Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

2.7   Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3. BESLUTANDE ORGAN

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningsmötet ska välja en styrelse. Styrelsen ska svara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska ha rätt att utse en generalsekreterare med uppdrag att sköta föreningens löpande förvaltning enligt styrelsens närmare riktlinjer och instruktioner. Styrelsen ska också kunna etablera kommittéer för olika delar av verksamheten och utse ledamöter till sådana kommittéer bland medlemmarna. Likaså kan styrelsen utse enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar att i andra former hantera olika projekt eller uppgifter.

4. FÖRENINGSMÖTE

4.1   Tid och kallelse till årsmöte

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska medlemmarna hålla ett ordinarie föreningsmöte där styrelsen bland annat ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen (”årsmöte”). Årsmötet ska hållas på närmare tid och plats i Stockholms kommun som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före årsmötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse till årsmöte och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubb­lokalen eller på annan lämplig plats.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det huvudsakliga innehållet i förslaget anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser och i före­kommande fall verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

4.2    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

4.3    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras.

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. I förekommande fall fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt val av

a) föreningens ordförande i de fall ordförandens mandattid upphör vid utgången av mötet eller om tidigare vald ordförande avträtt i förtid
b) val av övriga ledamöter i styrelsen till det antal tidigare valda ledamöters mandattid upphör vid utgången av årsmötet eller om tidigare vald ledamot avträtt i förtid
c) val av suppleant i styrelsen till det antal tidigare valda suppleanters mandattid upphör vid utgången av årsmötet eller om tidigare vald suppleant avträtt i förtid
d) en eller två revisorer. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till eventuella möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

4.4    Extra föreningsmöte

Styrelsen kan även kalla medlemmarna till extra föreningsmöte enligt vad som anges i punkt 5 nedan.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade med­lemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra medlemsmöte ska senast två veckor före mötet tillställas med­lemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredrag­ningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det huvudsakliga innehållet i förslaget anges i kallelsen.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra medlemsmöte får de som gjort fram­ställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra medlemsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

4.5    Sammansättning och beslutförhet

Föreningsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlem före­trädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4.6    Rösträtt m m

För att vara röstberättigad på föreningsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

4.7    Beslut och omröstning

Beslut vid föreningsmöte fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i punkterna 9 första stycket (stadgeändring) och 10 (upplösning) nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ord­föranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röst­berättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

4.8    Ikraftträdande

Beslut fattade av föreningsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

4.9    Öppnande av föreningsmöte

Föreningsmöte ska öppnas av styrelsens ordförande och ledas av denne fram till att en ordförande för mötet valts.

5. STYRELSEN

5.1    Sammansättning och mandattid

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter inräknat ordföranden. Därutöver ska högst två suppleanter utses. Styrelsens ledamöter, inklusive ordföranden, och supple­anter väljs av årsmötet eller i förekommande fall av extra föreningsmöte. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Mandattiden för styrelseledamot, inklusive ordföranden, och suppleant ska vara tre år om inte föreningsmötet i enskilt fall uttryckligen bestämmer annat. Mandattiden får dock lägst vara ett år (med undantag för eventuella fyllnadsval) och högst fyra år. Med år ska här avses tiden mellan en årsstämma och utgången av den närmast följande årsstämman.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden till och med nästföljande årsmöte i den mån ett extra föreningsmöte inte väljer en ny ledamot.

Styrelsen får utse en eller flera adjungerade ledamöter. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

5.2    Valbarhet

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem i föreningen.

5.3    Styrelsens uppgifter

När föreningsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av föreningsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbets­ordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträck­ning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m i enlighet med dessa stadgar, och
 • förbereda årsmöte och eventuella extra föreningsmöten.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upp­rättad arbetsordning i den mån styrelsen bedömer det som ändamålsenligt.

5.4    Kallelse till styrelsemöte m m

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollförare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

5.5    Delegering

Styrelsen får, under sitt ansvar, överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person, inklusive eventuell utsedd generalsekreterare.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen om sådana beslut.

Styrelsen ansvarar alltid för eventuella beslut som fattas eller åtgärder som vidtas med stöd av bemyndigande eller delegering från styrelsen.

5.6    Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen har även rätt att delegera firmateckningsrätten till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom sådan delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska i förekommande fall återrapportera utförd firmateckning till styrelsen.

6. REVISORER OCH REVISION

6.1    Antal och uppgifter

Föreningen ska ha en eller två revisorer som väljs av årsmötet för en mandatperiod om ett år, dvs till utgången av den närmast följande årsstämman. Vald revisor ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Den eller de valda revisorerna ska årligen granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Vald revisor ska även granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6.2    Material

Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara föreningens revisor tillhanda senast en månad före årsmötet.

6.3    Valbarhet

Arbets­tagare inom föreningen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7.      VALBEREDNING

7.1    Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män. Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

7.2    Uppgifter

Valberedningen ska bereda valen av styrelse, revisorer och valberedning inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fort­löpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valbered­ningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått känne­dom om.

7.3    Valbarhet

Valbar till valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbets­tagare inom föreningen får dock inte väljas till valbered­ningen.

8. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

9. STADGEÄNDRING 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte som biträds av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte som biträds av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m m ska arkiveras, såsom till exempel i ett folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, till­sammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions­berättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

11. TVIST/SKILJEKLAUSUL

Talan i en tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, Idrottsaktiebolag, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

_____________________

Dessa stadgar antogs vid årsmöte den 7 maj 2024.