Organisation

KLTK Junior- och Tävlingsförenings styrelse, som väljs av medlemmarna på årsmötet, är ytterst ansvarig för klubbens verksamhet. Styrelsen väljer inom sig bl.a. en ordförande för Junior- och elitkommittén. Ordföranden får i uppdrag att rekrytera ledamöter till kommittén, vilka har som huvuduppgift att tillse att målen uppfylls.

Junior- och elitkommittén

Lina Westberg har av styrelsen valts till ordförande, Peter Leijon till ledamot och Martin Edlund till föräldrarepresentant i Junior- och elitkommittén. Lina, Peter och Martin arbetar, i likhet med samtliga styrelseledamöter, ideellt för klubben.

Till kommitténs sammanträden kallas vanligtvis sportchefen som adjungerad vilka arbetar för KLTK Junior- och Tävlingsförening genom ett samarbetsavtal med Kungl. Lawn Tennis Klubben.

Sportchef

Sportchefen ansvarar för och leder den dagliga verksamheten inom juniorverksamheten samt rapporterar till Junior- och elitkommittén. Magnus Ennerberg innehar tjänsten som sportchef.

Sportchefen arbetar i nära samarbete med klubbens tränarstab och leder gruppens veckomöten.

Tränare

Inom juniorverksamheten verkar ett 10-tal tränare. Dessa tränare rapporterar till sportchefen.

Samtliga tränare har som uppgift att planera och genomföra den träning man åtagit sig. Några av tränarna har tilldelats delansvar för verksamheten, t.ex. träningen inom en nivå. Samtliga tränare är ansvariga för att verksamheten bedrivs enligt klubbens riktlinjer.

Kansli

Kansliet hanterar frågor gällande Kungl. Lawn Tennis Klubben, KLTK Junior- och Tävlingsförening samt frågor gällande Kungl. Tennishallen. Till kansliet vänder man sig för att få hjälp med följande frågor som rör juniorverksamheten:

  • Ny- och återanmälningar.
  • Ansökningar om byte av träningstid.
  • Fakturafrågor.
  • Allmän kommunikation med spelare och föräldrar.
  • Hemsidan.