Betalningsrutiner

Medlem som ej ändrat eller avbokat sin spelkategori den 1 januari respektive den 1 juli förbinder sig att fortsätta erlägga spelavgift för befintlig kategori ytterligare en period om 6 månader. Försenad betalning Medlem, som ej erlagt sina föreskrivna avgifter, fråntages sina medlemsrättigheter. Dessa kan genom styrelsebeslut återfås efter fullgjord betalning.

Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas mot faktura senast den 31 december för kommande år. Önskar medlem lämna Klubben skall detta meddelas skriftligt före den 31 december. Medlem som ej begärt utträde den 1 januari förbinder sig för ytterligare ett års medlemskap.

Spelavgift

Spelavgifter betalas mot faktura senast den 31 december för perioden 1 januari – 30 juni och mot faktura senast den 30 juni för perioden 1 juli – 31 december.

Önskar medlem byta spelkategori skall detta skriftligen meddelas kansliet senast den 31 december för perioden 1 januari – 30 juni och senast den 30 juni för perioden 1 juli – 31 december.

Försenad betalning

Medlem, som ej erlagt sina föreskrivna avgifter, fråntages sina medlemsrättigheter. Dessa kan genom styrelsebeslut återfås efter fullgjord betalning.