Bakgrund och motiv till KLTK:s förändrade struktur

Bakgrund

Kungl. Lawn Tennis Klubbens medlemmar gav styrelsen i uppdrag i november 2018 att ta fram förslag till nya stadgar.

Årsmötets uppdrag till styrelsen

Skälen till att styrelsen fick uppdrag att se över stadgarna var att årsmötena 2016 och 2017 antog nya stadgar som senare upphävdes genom beslut av Riksidrottsnämnden. De upphävda stadgarna hade tagits fram i syfte att förtydliga klubbens ändamål, öka majoritetskravet för att ändra klubbens ändamål och att säkerställa att Kungl. Tennishallens användning som tennisanläggning ska vara bestående. Riksidrottsnämndens motiv för att upphäva stadgarna var att man inte godkände KLTK:s kallelseförfarande. Därutöver uttalade Nämnden i beslutet att det inte heller var förenligt med idrottsrörelsens principer att ha så höga majoritetskrav för ändring av en förenings ändamål som hade intagits i de upphävda stadgarna.

Uppdraget till styrelsen var därför att utvärdera situationen och undersöka förutsättningarna för klubben att åter anta stadgar i linje med de som Nämnden upphävt. Frågans stora betydelse för KLTK beror på att klubben under åren har byggt upp betydande tillgångar, främst i form av Kungl. Tennishallen, som saknar motsvarighet i de flesta idrottsföreningar. Med hänsyn till att endast några enstaka procent av det totala antalet medlemmar brukar närvara vid årsmöten, lever KLTK under en ständig risk att ett fåtal medlemmar kan besluta om åtgärder som kan äventyra klubbens verksamhet och tillgångar på ett sätt som inte är förenligt med intresset hos den stora majoriteten av medlemmar.

Det här ville vi åstadkomma

Stadgeförändringen går i korthet ut på att eliminera risken för att en liten minoritet av klubbens medlemmar ska kunna förändra verksamhetens ändamål och hur vår anläggning ska användas. En sådan förändring av stadgarna skapar också en nödvändig säkerhet för framtida investeringar i anläggningen. Detta är mycket viktigt om vi ska kunna be om ekonomisk hjälp från generösa klubbkamrater, så som bland annat gjordes vid skapandet av vår tennispark. För vem vill donera om man inte är säker på att verksamheten och vår anläggning är bestående? Vi ser i vår omgivning exempel på att det svenska idrottssystemet inte per automatik skyddar idrottens värden och tradition. Samma år som vår anläggning stod färdig invigdes en vacker och stolt badmintonhall mitt emot oss på Lidingövägen. Den är i dag ett minne blott. Nu står där några bostadshus. De sportsliga idealen förlorade mot de stora ekonomiska värden som badmintonfastigheten representerade.

Tidigare kunde 2/3 av närvarande medlemmar på två årsmöten i följd fatta beslut om en ändring av klubbens ändamål. Därtill var varken klubbens fortsatta ägande av tennishallen eller dess användningsområde skyddat i dåvarande stadgar. Med våra nya stadgar krävs att minst hälften av klubbens samtliga röstberättigade medlemmar står bakom exempelvis att byta ändamål från tennis till badminton och/eller hallens användnings­område från tennisspel till bordtennisspel.

Det fanns betydande risker med tidigare situation

Tidigare kunde alltså en majoritet av närvarande medlemmar på årsmöten ändra klubbens stadgar. Vid årsmötet 2018 hade det till exempel endast krävts 31 röster av klubbens drygt 1650 röstberättigade för att uppnå 2/3 majoritet, vilket då var kravet för att ändra exempelvis verksamhetens inriktning. Det var således viktigt att skydda KLTK från förändringar av stadgarna som inte många medlemmar stod bakom. Närvaron på ideella föreningars årsmöten är generellt sett vikande sedan andra hälften av 1900-talet och KLTK är här inget undantag. Drygt tre procent av klubbens röstberättigade medlemmar medverkade vid årsmötet 2019.

Tidigare löd klubben juridiskt under Riksidrottsförbundets organ med Riksidrottsnämnden som högsta juridiska instans. I viss mån skiljer sig RF:s regelverk för idrottsföreningar jämfört med vad som gäller för föreningar enligt det allmänna rättssystemet med motiveringen att särskilda principer bör gälla inom idrottsrörelsen. Som berörts är styrelsens bedömning att RF:s regelverk inte primärt är anpassat för att hantera de särskilda risker som gäller för föreningar som äger tillgångar med betydande ekonomiska värden. Detta faktum såg styrelsen som ett oöverstigligt hinder för en framtida utveckling av klubben och den helägda anläggningen.

Därför är stadgeändringen så viktig

När vi sommaren 2020 fick de föreslagna förändrade stadgarna på plats har vi i praktiken eliminerat risken att en liten minoritet av medlemmar beslutar att vi inte ska vara en tennisklubb även i framtiden.

Som berörts ovan konstaterade Riksidrottsnämnden i sitt beslut att upphäva de stadgar som antogs 2016 och 2017 att det föreslagna majoritetskravet inte är godtagbart för föreningar som lyder under RF. De nya stadgarna förutsatte därför att KLTK lämnade Svenska Tennisförbundet. Det berodde på att SvTF är medlem i RF och att alla medlemmar i SvTF därmed per automatik omfattas av RF:s och Riksidrottsnämndens regelverk.

Ett utträde ur SvTF innebär att KLTK därmed endast kommer att regleras av allmän svensk lag och att eventuella rättsliga frågor kring föreningen, dess medlemmar och tillgångar kommer att bedömas av allmän domstol. Vi tror att det är en förutsättning för att utvecklas och växa framåt samt att intressera framtida donatorer.

Det här ligger inom en snar framtid – Storängsbotten detaljplaneras

KLTK står inför ett vägskäl. Nu håller hela Storängsbotten på att detaljplaneras. För klubben kan det innebära en möjlighet att permanenta de tillfälliga byggnaderna över banorna 10 – 15 och därmed säkra tillgången på tennisbanor för framtida generationer.

Förändringen innebar i korthet:

  • Att det numer krävs att hälften av klubbens röstberättigade medlemmar står bakom ett beslut om förändring av vårt ändamål tennis och/eller att ändra användningsområdet för vår helägda tennishall.
  • Att KLTK har lämnat SvTF för att inte längre omfattas av RF:s regelverk och Riksidrottsnämndens bedömningar då dessa inte är ändamålsenliga för vår klubb. Vi kommer i framtiden att underställas det allmänna rättsväsendet och allmän domstol.
  • För att medlemmarna skall kunna fortsätta med sin tävlingsverksamhet har det bildats en ny förening. Den nya föreningen övertar junior- och tävlingsverksamheten som i övrigt fortsätter precis som idag. KLTK har ingått ett samarbetsavtal med den nya föreningen som är medlem i SvTF, vilket krävs för tävlings- och juniorverksamheten.
  • Den nya föreningen kan vara stolta arrangörer av allt från Kungens Kanna & Drottningens Pris till Davis Cup och andra sanktionerade tävlingar.
  • Den nya föreningen har övertagit den viktiga utbildningen av domare, tävlingsledning och tränare i samarbete med SvTF och Stockholms Tennisförbund.
  • Relationen till SvTF och svensk tennis bevaras genom samarbetsavtalet med den nya föreningen.