Stadgar

Stadgar för Kungl. Lawn Tennis Klubben

H.M. Konungen Carl XVI Gustaf är Kungl. Lawn Tennis Klubbens höge beskyddare.

1. Klubbens syfte

Kungl. Lawn Tennis Klubben, ideell förening, (Klubben), stiftad i oktober 1896, har till syfte att bedriva tennis och att direkt eller indirekt främja intresset för denna sport samt utbilda goda tennisspelare.

Klubben ska fullfölja sitt syfte främst genom att för medlemmarnas räkning äga och förvalta anläggningar som medger tennisspel i åtminstone den omfattning som den nuvarande anläggningen medger.

Så länge möjlighet ges därtill genom arrendeavtal med Kungl. Djurgårdens förvaltning ska Klubbens verksamhet bedrivas i de nuvarande anläggningarna.

Verksamheten får inom ramen för Klubbens syfte utövas genom hel- eller delägda bolag.

Klubben får också, om styrelsen bedömer det förenligt med syftet ovan, genom avtal eller på annat sätt stödja en eller flera tennisklubbar som bedriver junior- eller tävlingsinriktad tennisverksamhet. Klubbens styrelse ska också kunna besluta om att Klubben ska vara medlem i eller ha ett associerat medlemskap i Svenska Tennisförbundet eller bedriva annan samarbetsform med Svenska Tennis­förbundet.

2. Hemort

Klubben har sin hemort och sitt säte i Stockholm.

3. Medlemskap

Till hedersordförande kan utnämnas medlem av Sveriges Kungahus, eller tidigare styrelseledamot, vars insatser varit av utomordentligt stor betydelse för Klubben.

Till hedersledamot kan utnämnas medlem av Sveriges Kungahus, tidigare styrelseledamot eller annan medlem i Klubben, som på ett utmärkt sätt främjat Klubbens intressen.

Beslut enligt första och andra stycket fattas av årsmötet eller av ett extra medlemsmöte på förslag av styrelsen.

Medlemskap beviljas av styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till, efter skriftlig ansökan. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Klubbens intressen, inte ämnar utöva tennis eller om andra särskilda skäl föreligger, t.ex. när omfattningen av Klubbens verksamhet medför krav på att antalet medlemmar är begränsat.

Beslut att avslå medlemsansökan ska skickas till sökandens angivna e-postadress eller om sådan saknas till den angivna postadressen.

Styrelsens beslut får överklagas av sökanden. Överklagandet ska inges skriftligen till Klubben inom tre veckor från dagen för beslutet. Styrelsen ska därefter förelägga ärendet för årsmötet för beslut. Årsmötets beslut i ärendet kan inte överklagas.

4. Medlem

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för samtliga medlemmar samt att få fortlöpande information om Klubbens angelägenheter.

Medlem ska följa Klubbens stadgar, regler och beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av behöriga organ inom Klubben.

5. Utträde

Medlem, som önskar utträda ur Klubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Klubben.

Medlem som trots minst två påminnelser, varvid den sista påminnelsen särskilt ska erinra om följden av utebliven betalning, inte har betalt beslutade avgifter inom åtta månader från förfallodagen ska därmed anses ha begärt sitt utträde ur Klubben. Styrelsen beslutar om dessa avgifter ska betalas.

6. Uteslutning, avstängning och varning

Medlem, som bryter mot Klubbens stadgar eller i övrigt mot sådana regler eller beslut som anges i punkt 4 andra stycket, eller trots påminnelser försummar att betala av Klubben beslutade avgifter, eller i övrigt uppenbarligen skadar Klubbens intressen, kan utan hänsyn till punkt 5, andra stycket, av styrelsen uteslutas ur Klubben.

Styrelsen får också i fall som anges i första stycket besluta om avstängning för viss tid. Sådan tidsbegränsad avstängning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning eller avstängning inte föreligger enligt ovan, får styrelsen meddela medlemmen varning.

Fråga om uteslutning, avstängning eller varning får inte avgöras förrän medlemmen getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Sådant yttrande ska inges senast inom fjorton dagar från den dag då styrelsen skickat en skriftlig anmaning härom.

I beslut om uteslutning, avstängning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta vid ett eventuellt överklagande av beslutet. Detta ska inom sju dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Beslut om uteslutning, avstängning eller varning ska skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis till medlemmens senast uppgivna postadress enligt medlemsmatrikeln och dessutom på det sätt som anges i punkt 20. Det rekommenderade brevet ska anses mottaget 14 dagar från det att brevet fanns tillgängligt för avhämtning, om medlemmen inte undertecknat mottagningsbeviset innan dess.

Beslut om uteslutning, avstängning eller varning får överklagas av den berörda medlemmen. Överklagandet ska inges skriftligen till Klubben inom tre veckor från att medlemmen mottagit beslutet enligt föregående stycke. I överklagandet ska anges de skäl som åberopas för att det överklagade beslutet är felaktigt och vilken ändring den klagande önskar. Styrelsen ska därefter förelägga ärendet för årsmötet för beslut. Årsmötets beslut i ärendet kan inte överklagas.

7. Avgifter

Medlem utom hedersordförande, hedersledamot och tidigare utsedd hedersmedlem ska inför varje kalenderår betala årsavgift, som fastställts av årsmötet på förslag av styrelsen. I samma ordning kan beslutas om inträdesavgift eller medlemslån till Klubben.

Styrelsen beslutar om storleken och övriga villkor för spelavgifter och förseningsavgifter. I särskilda fall har styrelsen rätt att helt eller delvis befria medlem från skyldighet att betala avgifter.

Tidsgränser för betalning av olika avgifter beslutas av styrelsen.

8. Förtjänsttecken

Klubbens hedersnål tilldelas person som utnämnts till hedersordförande eller hedersledamot.

Klubbens förtjänstnål tilldelas efter beslut av styrelsen medlem som gjort förtjänstfulla insatser för Klubben.

Klubbens elitnål tilldelas efter beslut av styrelsen medlem som gjort framstående idrottsliga prestationer inom tennissporten.

Nyckel till Mr G:s rum tilldelas efter beslut av styrelsen person som Klubben önskar hedra.

9. Styrelse

Styrelsen svarar för Klubbens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

Styrelsen väljs av årsmötet. Fyllnadsval får dock göras av extra medlemsmöte. Till ledamot får endast väljas röstberättigad medlem. Styrelsen ska bestå av en ordförande och därutöver högst nio ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet för en period fram till nästkommande årsmöte. Av övriga ledamöter väljs en tredjedel växelvis för en period fram till det tredje närmast följande årsmötet. Återval kan ske efter respektive period.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen kan utse en generalsekreterare. Annan än styrelseledamot får utses till generalsekreterare. Har generalsekreterare utsetts ska denne ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

10. Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att utöver vad som framgår av andra punkter i dessa stadgar särskilt

 • tillse att Klubbens stadgar och i övrigt bindande regler och beslut följs,
 • verkställa beslut fattade av Klubbens årsmöte eller extra medlemsmöte,
 • planera, leda och fördela arbetet inom Klubben, omfattande även utseende av utskott och kommittéer,
 • årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och – i förekommande fall – instruktioner för generalsekreteraren, utskott och kommittéer,
 • ansvara för och förvalta Klubbens medel,
 • förbereda Klubbens medlemsmöten,
 • utse ledamot med uppgift att på årsstämma företräda andelsinnehav i sådana hel- eller delägda bolag som avses i punkt 1,
 • på Klubbens årsmöte lämna information om verksamheten i sådana hel- eller delägda bolag som avses i punkt 1
 • besluta om bokningsregler och beivra missbruk av bokningssystemet.

11. Styrelsens arbete och firmateckning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av minst halva antalet ledamöter och är beslutför om minst sistnämnda antal ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet. Klubbens firma tecknas av styrelsen och av den eller de i förening som styrelsen utser.

12. Valnämnd

För uppgörande av förslag till val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter ska finnas en på årsmöte utsedd valnämnd bestående av tre röstberättigade medlemmar.

13. Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Verksamhets- och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. årsmötet det följande året.

14. Revision

För granskning av Klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen på årsmötet för tiden t.o.m. nästa årsmöte två revisorer, varav minst en auktoriserad, jämte suppleanter för dem.

Senast den 15 februari ska erforderligt material vara tillgängligt för revisorerna.

Det åligger revisorerna att senast tre veckor före årsmötet inlämna skriftlig revisionsberättelse avseende det gångna verksamhetsåret. I denna berättelse ska ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkas.

15. Årsmöte

Årsmöte hålls senast den 31 maj i Stockholm stad. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen, som utfärdar kallelse jämte förslag till dagordning tidigast sex veckor och senast fyra veckor före mötet. Årsmöte ska öppnas av styrelsens ordförande.

Kallelse till årsmöte ska ske genom e-post till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress samt anslås på Klubbens hemsida och i Kungl. Tennishallen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för årsmötet. I kallelsen ska de ärenden som ska behandlas på årsmötet anges. Om ett ärende avser ändring av stadgar ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen.

Valnämndens förslag ska tillhandahållas styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid ett årsmöte om begäran gjorts skriftligen till styrelsen senast den 15 februari eller i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsmötet. Medlem ska dock kunna inge motförslag till valnämndens förslag senast en vecka före årsmötet. Sådant motförslag ska inges skriftligen till styrelsen

Senast från två veckor före årsmötet ska samtliga årsmöteshandlingar, såsom kallelse, förslag till dagordning, styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen, föreslagna ärenden att behandlas av årsmötet och valnämndens förslag enligt punkt 12, finnas tillgängliga på Klubbens hemsida samt i Kungl. Tennishallen. Ett eventuellt förslag om ändring av stadgar ska dock vara tillgängligt i sin helhet enligt ovan från och med tidpunkten för kallelsen. Medlems motförslag till valnämndens förslag ska finnas tillgängligt senast tre dagar före årsmötet. Kopior av handlingarna skickas till medlem som begär det och uppger sin adress.

16. Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på riktigt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 7. Styrelsens årsredovisning.
 8. Revisionsberättelsen.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
 11. Information om verksamheten i sådana hel- eller delägda bolag som avses i punkt 1.
 12. Fastställande av årsavgift och i förkommande fall besluta om inträdesavgift och medlemslån.
 13. Fastställande av budget och arbetsplan för det löpande verksamhetsåret.
 14. Behandling av annat ärende, som begärts av styrelsen eller medlem.
 15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 16. Val av
  a) ordförande i styrelsen
  b) övriga styrelseledamöter
  c) revisorer
  d) revisorssuppleanter
  e) ledamöter i valnämnden varav en ska utses till sammankallande.
 17. Mötets avslutande.

17. Rösträtt

Medlem, som har betalat sina av Klubben beslutade avgifter samt har fyllt 18 år, har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas av ombud.

Medlem, som inte uppfyller villkoren enligt första stycket, har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisorer eller revisorssuppleanter eller annars vid omröstning om åtgärd för vilken ledamoten varit ansvarig.

18. Omröstning

Beslut fattas med enkel majoritet av personligen närvarande röstberättigade medlemmar, med undantag för den särskilda ordning som föreskrivs beträffande stadgeändring och upplösning (punkt 21).

Omröstning sker öppet utom vid val, om sluten omröstning då begärs.

Vid lika röstetal ska vid öppen omröstning det förslag gälla, som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Vid öppen omröstning där ordförande inte är röstberättigad samt vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

19. Extra medlemsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när en vald revisor eller minst en tiondel av Klubbens röstberättigade medlemmar begär det. En sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra medlemsmöte enligt ovan, ska styrelsen senast inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet ska hållas senast inom två månader från tidpunkten för begäran.

Extra medlemsmöte ska hållas i Stockholm stad. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen. Mötet ska öppnas av styrelsens ordförande.

Kallelse till extra medlemsmöte ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före det extra medlemsmötet. För kallelsen gäller de bestämmelser som anges i punkt 15 andra stycket. Vidare ska senast en vecka före mötet samtliga möteshandlingar finnas tillgängliga på sätt som anges i punkt 15, femte stycket.

På extra medlemsmöte får endast beslut fattas i de ärenden som framgår av kallelsen.

20. Meddelanden

Meddelanden till medlem, såsom beslut, kallelser till årsmöte och extra medlemsmöte, påminnelser och anmaningar, ska ske genom e-post till medlemmens senast uppgivna e-postadress enligt medlemsmatrikeln. För medlem som inte uppgett någon e-postadress skickas meddelandet genom att det är tillgängligt på Klubbens hemsida. För uteslutning, avstängning och varning gäller dessutom vad som anges i punkt 6.

21. Stadgeändring och upplösning

För beslut om stadgeändring krävs beslut med enkel majoritet vid två medlemsmöten i rad, med minst sex månaders mellanrum, varvid ett ska vara årsmöte. I kallelsen till det andra mötet ska framgå vilket beslut som fattades vid det första mötet.

För beslut om ändring av bestämmelserna om Klubbens syfte (punkt 1) eller om Klubbens upplösning, vilket även inbegriper stadgeändring av omröstningsreglerna för Klubbens upplösning, krävs dessutom beslut med enkel majoritet av Klubbens samtliga röstberättigade medlemmar vid det andra medlemsmötet.

Beslutet om Klubbens upplösning ska även innefatta beslut om antingen att Klubbens tillgångar ska föras över till en av Klubben nybildad stiftelse eller att tillgångarna ska föras över till en annan allmännyttig idrottsorganisation med ett syfte som motsvarar Klubbens. Medlem har följaktligen inte rätt till del i Klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Klubben.

___________________________________________

Dessa stadgar antogs vid årsmöte den 26 maj 2019 och för andra gången vid årsmöte den 22 juni 2020.