Välbesökt extra medlemsmöte

Det blev ett välbesökt extra medlemsmöte när KLTK:s styrelse kallade till diskussion gällande klubbens stadgar och möjligheten att bättre skydda vårt ändamål och den helägda tennishallen.

Över 130 medlemmar slöt upp på Täcka Udden på södra Djurgården när klubbens styrelse kallade till extra medlemsmöte. En arbetsgrupp, under ledning av styrelseledamot Henrik Bergman, har tittat på möjligheten att återta de stadgar som en överväldigad majoritet av närvarande medlemmar fastställde vid årsmötena 2016 och 2017; stadgar som Riksidrottsnämnden sedan underkände i november 2017.

I stadgarna som antogs 2016 och 2017 finns ett större majoritetskrav när det kommer till klubbens syfte och nyttjandet av Kungl. Tennishallen. I nuvarande stadgar saknas detta.

Det extra medlemsmötet avslutades med att en stor majoritet av mötesdeltagarna röstade för förslaget och har nu gett styrelsen i uppdrag att till årsmötet den 27 maj 2019 lägga fram nya stadgar.

– Det var verkligen roligt att se så många klubbkamrater här idag, kommenterar styrelseledamoten Henrik Bergman. Det tyder på att medlemmarna delar styrelsens uppfattning att en av våra viktigaste frågor, troligen den viktigaste, är att framtidssäkra KLTK och Kungl. Tennishallen, avslutar Henrik Bergman.

– Tennisförbundet är positiva till att styrelsen tagit initiativ för att säkerställa tennisen utveckling och förstår förslaget utifrån att klubben har stora värden som måste säkras, kommenterar Svenska Tennisförbundets generalsekreterare Christer Sjöö som var på plats vid det extra medlemsmötet.

Följande beslöts på KLTK:s extra medlemsmöte den 19 november:

Styrelsens fick i uppdrag att, inför årsmötet 2019, ta fram ett samlat förslag avseende en förändring av klubbens stadgar och åtgärder med anledning av det, med i huvudsak följande innehåll:

  • ett förslag till nya stadgar som väsentligen baseras på de stadgar som antogs av årsmötet 2016 och 2017 och som bland annat förtydligar klubbens syfte och föreskriver ett högre majoritetskrav för att ändra klubbens ändamål;
  • ett förslag att klubben initierar bildandet av en separat systerförening som blir medlem i Svenska Tennisförbundet och till vilken den nuvarande tävlings- och juniorverksamheten förs över, samt
  • ett förslag att klubben lämnar Svenska Tennisförbundet för att bland annat undvika Riksidrottsförbundets begränsningar i fråga om majoritetskrav för beslut om ändrat ändamål;
  • en plan för styrelsen att verka för att Svenska tennisförbundet etablerar en ny form av associering som öppnar för samarbete utanför Riksidrottsförbundets ramverk.