Tennisen säkrad för kommande generationer

Måndagen den 22 juni genomfördes Kungl. Lawn Tennis Klubbens ordinarie årsmöte kringgärdat av den rådande pandemin. I den 600 kvadratmeter stora möteslokalen kunde deltagarna utan problem hålla social distans.

Mötets huvudfråga var förslaget till nya stadgar. Våren 2018 fick styrelsen i uppdrag av klubbens medlemmar att se över hur vårt ändamål, tennis, och våra tillgångar, främst fastigheten, kan utvecklas och skyddas till glädje för kommande generationer.

Vid årsmötet i maj 2019 lades ett förslag till nya stadgar fram vilket enhälligt antogs av samtliga närvarande medlemmar. Då nya stadgar ska godkännas vid två årsmöten på rad lades förslaget till nya stadgar fram även i år och årsmötet 2020 beslöt enhälligt att godkänna de nya stadgarna.

De nya stadgarna innebär att det krävs en majoritet av klubbens samtliga medlemmar för att ändra klubbens ändamål. Tidigare kunde ett fåtal medlemmar närvarande på årsmötet ändra klubbens syfte så länge de var i majoritet. Eftersom närvaron på årsmöten de senaste fem åren har legat runt 3–4 % av de röstberättigade medlemmarna, innebar detta att ett litet antal medlemmar kunde rösta bort tennis som klubbens inriktning. Kommer det en dag då klubbens funktion och mening behöver ses över så måste många medlemmar tillfrågas och vara positiva, inte bara de som har tid och möjlighet att närvara vid klubbens årsmöten; detta säkerställer de nya stadgarna.

I övrigt omvaldes styrelsen med Marcus Wallenberg som ordförande. Mötet valde också Ingela Baltscheffsky, Lasse Ölander och Tomas Nicolin till ny valnämnd. Tomas Nicolin ersätter Lars-Johan Blom som för tillfället inte bor i Stockholm.

– Ni som är närvarande idag har skrivit historia och jag vill tacka alla som har engagerat sig för klubbens framtid, sa Marcus Wallenberg till deltagarna när mötet avslutades.

Styrelse 2020: Henrik Bergman, Catharina Bernstein, Katrin Dahlström, Johan Eklöw, Pontus Ekman, Anders Garpered, Hans Hedströtm, Carl Urban, Marcus Wallenberg och Lina Westberg.