Beslut på årsmötet upphävt

Vid klubbens årsmöte 2017-05-15 röstade mötet för styrelsens förslag till nya stadgar. Huvudsyftet med de nya stadgarna var dels att säkra klubbens ändamål att bedriva tennis samt att försvåra att Kungl. Tennishallen i framtiden upplåtes till annan verksamhet på bekostnad av tennisutövandet.

En medlem har härefter överklagat årsmötesbeslutet. Svenska Tennisförbundet lämnade efter prövning överklagandet utan bifall. Överklagandet drevs därefter vidare av medlemmen till Riksidrottsnämnden (RIN). RIN beslutade den 28 november 2017 att upphäva KLTK:s årsmötesbeslut gällande nya stadgar.  Skälet var att RIN ansåg att möteskallelsen visserligen uppfyllde de krav som gäller enligt klubbens stadgar men att kallelsen trots det inte uppfyllde vissa oskrivna formella krav som enligt RIN bör gälla för kallelser i idrottsföreningar. Därutöver ansåg RIN att de nya stadgarnas majoritetskrav för beslut att ändra klubbens syfte är för höga och därför inte är förenliga med grundläggande föreningsrättsliga principer som enligt RIN bör gälla inom svensk idrott.

Eftersom klubbens tidigare versioner av stadgar innehåller en äldre formulering som står i strid med Riksidrottsförbundets nu gällande normalstadgar råder det efter en första juridisk konsultation oklarhet om vilken version av stadgar som är tillämplig.

Mot denna bakgrund har KLTK:s styrelse vid sitt sammanträde den 15 januari tillsatt en arbetsgrupp, med styrelseledamoten Henrik Bergman som sammankallande, för att utreda hur situationen bör hanteras.

KLTK:s styrelse